Реєструйте домен у зоні .KYIV.UA за 99 грн

Зареєструвати

Публічний договір про надання SSL сертифікату

1.Термінологія

1.1. Якщо інше не вказане у даному Договорі, у даному Договорі такі слова з великої букви є дефініціями даного Договору та мають такі значення у однині:

1.1.1. Сайт - сайт в мережі Інтернет за доменним іменем https://hostpro.ua/ua, як повністю так і будь-яка його частина;

1.1.2. Доменне ім’я - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву/ім’я, що її ідентифікує;

1.1.3. Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних в мережі Інтернет до якої вноситься інформація про Доменне ім’я та може вноситись інша інформація;

1.1.4. Реєстрація - занесення інформації про Доменне ім’я до Реєстру;

1.1.5. Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції, надаючи доступ до певних ресурсів в мережі Інтернет і з точки зору умов доступу та обсягу користувачів доступу до такої системи може поділятись на загальну (сервер загального користування), віртуально-виділену (віртуальний виділений cервер), фізичну (виділений фізичний сервер);

1.1.6. Хостинг - використання інструментів для розміщення даних на Сервері;

1.1.7. SSL Сертифікат - цифровий документ, який дозволяє Cерверу та Замовнику перевіряти справжність один одного для подальшого обміну інформацією в зашифрованому вигляді;

1.1.8. Ціна - встановлена Виконавцем ціна SSL Сертифікату;

1.1.9. Тарифний план - параметри обслуговування, які встановлюються Виконавцем і включають в себе ту чи іншу Ціну за ті чи інші параметри SSL Сертифікату;

1.1.10. Замовник - особа, яка отримує SSL Сертифікат;

1.1.11. Виконавець - особа, яка надає SSL Сертифікат;

1.1.12. Замовлення - електронне повідомлення на SSL Сертифікат, відправлене Замовником з Сайту та за формою на Сайті;

1.1.13. Адміністратор - особа, яка встановлює правила та умови обігу Доменного імені та функціонування Реєстру;

1.1.14. Реєстратор - Виконавець або інша особа, яка виконує перевірку Замовлення на відповідність правилам та умовам Адміністратора;

1.1.15. Реєстрант - Замовник або інша особа, для якої завершено Реєстрацію;

1.1.16. Особистий кабінет - розділ Сайту, доступ до якого надається Замовнику після формування Замовлення, що може містити інформацію про Замовника, перелік активних послуг, перелік сплачених Замовником рахунків, перелік, дату, зміст надісланих Виконавцем для Замовника електронних повідомлень та може містити іншу інформацію;

1.1.17. Логін - набір символів, вказаної Замовником електронної скриньки, які слугують ідентифікатором Замовника для доступу до Особистого кабінету;

1.1.18. Скринька - електронна скринька Замовника, набір символів якої є Логіном;

1.1.19. Пароль - унікальний для Сайту, вказаний Замовником за можливостями Сайту набір символів, які додатково до Логіну слугують ідентифікатором Замовника для доступу до Особистого кабінету;

1.1.20. Підтвердження - електронне повідомлення про Замовлення, відправлене Виконавцем на Скриньку;

1.1.21. Інструкція - електронне повідомлення з інформацією щодо налаштування Замовлення, відправлене Виконавцем на Скриньку;

1.1.22. Постачальник - центр сертифікації, який забезпечує надання SSL сертифікату.

1.2. Якщо інше не вказане у даному Договорі, при використанні у даному Договорі дефініції даного Договору у множині, її значення ідентичне її значенню у однині, але з врахуванням числа множини.

2.Свідчення

2.1. Замовник підтверджує, що Замовник:

2.1.1. Надає достовірну інформацію у Замовленні;

2.1.2. Робить свідомий вибір Тарифного плану, не порушуючи майнових, немайнових прав будь-якої особи та володіючи достатньою інформацією щодо Виконавця, Постачальника, Правил користування послугами віртуального Хостингу та мережею Інтернет, які розміщуються на Сайті, правил та умов функціонування Особистого кабінету, обігу Доменного імені, функціонування Реєстру;

2.1.3. Усвідомлює, що Адміністратор має право встановлювати, змінювати правила та умови обігу Доменного імені, функціонування Реєстру, а Виконавець та Постачальник мають право встановлювати, змінювати правила та умови надання Хостингу та SSL Сертифікату;

2.1.4. Усвідомлює, що Адміністратор, Виконавець, Постачальник, Реєстратор має право блокувати, припиняти роботу Доменного імені, Хостингу, SSL Сертифікату і здійснювати інші дії у відношенні Замовника у разі порушення Замовником, Реєстрантом прав будь-якої особи, Правил користування послугами віртуального Хостингу та мережею Інтернет, які розміщуються на Сайті, правил та умов обігу Доменного імені, функціонування Реєстру, в тому числі у разі порушення у зв’язку з Доменним іменем прав інтелектуальної власності, розсилання Спаму, розміщення на Доменному імені протизаконних, протиправних матеріалів, включаючи порнографію, пропаганду ворожнечі (міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної), тероризму, наркотиків;

2.1.5. Усвідомлює, що Доменне ім'я може бути заблоковане, видалене або переделеговане Реєстратором, а Хостинг та SSL Сертифікат можуть бути припинені у випадках та у порядку, передбаченому законодавством;

2.1.6. Усвідомлює, що SSL Сертифікат вважається наданим з моменту активації Замовником обраного SSL сертифікату, з використанням Особистого кабінету;

2.1.7. Зацікавлений у нерозголошенні інформації щодо Логіну, Паролю, Відомостей авторизації, умов доступу до Особистого кабінету, Скриньки;

2.1.8. Усвідомлює, що спори щодо SSL Сертифікату будуть вирішуватися у відповідності до законодавства України;

2.1.9. Повідомлений та погоджується зі складом та змістом Персональних даних, які оброблятимуться у зв’язку з SSL Сертифікатом;

2.1.10. Повідомлений та погоджується із цілями та метою обробки, для яких призначаються Персональні дані, а також правовими підставами для обробки Персональних даних у зв’язку з SSL Сертифікатом;

2.1.11. Повідомлений та погоджується з передачею Персональних даних Виконавцю з метою SSL Сертифікату;

2.1.12. Повідомлений та погоджується із зберіганням Виконавцем Персональних даних протягом строку SSL Сертифікату та до моменту видалення Персональних даних у відповідності до законодавства;

2.1.13. Повідомлений та погоджується із правом Виконавця зберігати Персональні дані після видалення інформації про Замовника з дотриманням законодавства України, в т.ч. протягом визначеного законом строку позовної давності, а також за необхідності використовувати Персональні дані як доказ з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця, у тому числі у справах за участю Реєстратора та/або Реєстранта;

2.1.14. Повідомлений та погоджується з правами Виконавця, як суб’єкта Персональних даних, що передбачені чинним законодавством України та/або загальним регламентом про захист даних, який, в тому числі, може бути опублікований на Сайті;

2.1.15. Повідомлений та погоджується з вимогами, обмеженнями та іншими умовами, викладеними в даному документі безпосередньо на момент надання SSL Сертифікату.

3. Предмет

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується після отримання від Замовника передбаченої цим Договором відповідної оплати забезпечити Замовнику можливість замовлення персонального SSL-сертифікату для Доменного імені, згідно з Підтвердженням.

3.2. Замовник зобов’язаний, протягом 2-х днів з дня відправлення Замовлення та отримання Підтвердження, сплатити у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України кошти Ціни, встановленої у Підтвердженні, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця на вказаних Виконавцем умовах, вказуючи номер Підтвердження у відповідному документі на переказ.

3.3. Замовник самостійно передає інформацію шляхом внесення даних в передбачену форму замовлення SSL сертифікату в Особистому кабінеті, згідно з отриманою Інструкцією.

3.4. Для продовження строку SSL Сертифікату Виконавець надсилає на Скриньку Підтвердження (щодо продовження строку) не менше як за 5-ть днів до спливу строку SSL Сертифікату. Замовник зобов’язаний не пізніше дати спливу строку SSL Сертифікату оплатити вказані у Підтвердженні (щодо продовження строку) кошти Ціни у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок Виконавця на вказаних Виконавцем умовах, вказуючи номер Підтвердження (щодо продовження строку) у відповідному документі на переказ. У разі своєчасного внесення Замовником оплати на наступний період, SSL Сертифікат вважається наданим з моменту продовження Замовником обраного SSL сертифікату у реєстраційному центрі Постачальника через Особистий кабінет, згідно з отриманою Інструкцією.

4. Процедура

4.1. Замовник зобов’язаний не пізніше 1-го дня з дня отримання від Виконавця повідомлення про надання інформації, документів у зв’язку зі здійсненням SSL Сертифікату, перевірки особистості Замовника, надати Виконавцю відповідь та відповідну інформацію, документи.

5. Відмова

5.1. Виконавець має право у будь-який момент протягом здійснення SSL Сертифікату за своїм рішенням відмовити у подальшому наданні SSL Сертифікаті у будь-якому такому випадку:

5.1.1. Замовник надав Виконавцю неповні, неправдиві інформацію/документи для SSL Сертифікату;

5.1.2. Замовник не надав Виконавцю інформацію, документи, вказані Виконавцем для SSL Сертифікату;

5.1.3. Замовник вчинив/вчиняє дії, які містять ознаки дій або є такими діями, що порушують законодавство, можуть завдати збитків, шкоди Виконавцю або будь-якій особі;

5.1.4. Замовник здійснює діяльність на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та/або діяльність на підтримку Російської Федерації, Республіки Білорусь, та/або діяльність, пов'язану з агресією проти України;

5.1.5. Виконавець отримав відповідні рекомендації органів влади, інших уповноважених суб’єктів.

5.2. Замовник має право у будь-який момент протягом здійснення SSL Сертифікату за своїм рішенням відмовитись від подальшого отримання SSL Сертифікату незалежно від причини.

6. Розрахунки

6.1. Ціна вказується на Сайті, в умовах Тарифного плану, та/або у Підтвердженні.

6.2. Кошти Ціни вважаються сплаченими Виконавцю в момент їх зарахування на поточний рахунок Виконавця та відображення у Особистому кабінеті.

6.3. Всі витрати за сплату Виконавцю коштів Ціни сплачуються Замовником.

6.4. Виконавець може змінювати Ціну до отримання ним коштів Ціни.

6.5. Надання SSL Сертифікату може підтверджуватись актом наданих послуг.

6.6. SSL Сертифікат вважається наданим з моменту його активації Замовником через Особистий кабінет.

6.7. Проценти на сплачені Виконавцю кошти Ціни не нараховуються та не сплачуються.

7. Інформація

7.1. Виконавець має право в будь-який момент без отримання окремого погодження Замовника обробляти Персональні дані, включати Персональні дані до відповідної бази персональних даних Виконавця, публікувати такі дані у відкритих джерелах та здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем, законодавством України мети і з дотриманням законодавства України.

8. Документація

8.1. Замовник зобов’язаний не пізніше 5-ти днів з дня отримання підписаних Виконавцем примірників акту наданих послуг підписати відповідний примірник та направити Виконавцю або надати вмотивовану відмову від оформлення акту наданих послуг.

9. Права та обов’язки

9.1. Замовник зобов’язаний дотримуватись Правил користування послугами віртуального хостингу та мережею Інтернет, які розміщуються на Сайті, а також належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання, в тому числі за законодавством України.

9.2. Виконавець зобов’язаний належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання, в тому числі за законодавством України.

9.3. Замовник має право належним чином використовувати свої права, в тому числі за законодавством України.

9.4. Виконавець має право належним чином використовувати свої права, в тому числі за законодавством України.

10. Відповідальність

10.1. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем на умовах законодавства України, норм міжнародного права та цього Договору.

10.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником на умовах законодавства України, норм міжнародного права та цього Договору, але лише в межах отриманих від Замовника коштів Ціни.

10.3. Виконавець не несе відповідальність у будь-якому такому випадку:

10.3.1. за події та дії, бездіяльність, рішення будь-яких осіб, які знаходяться поза межами контролю Виконавця, в тому числі за дії, бездіяльність, рішення Адміністратора;

10.3.2. за неправомірні дії Замовника, в тому числі дії, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності;

10.3.3. за обмеження, втрату можливості Замовника доступу до Особистого кабінету не з вини Виконавця;

10.3.4. за заборгованістю, збитками, затратами, витратами Замовника (включаючи всі судові витрати, збори, витрати на оплату послуг адвокатів, юристів), які виникли в результаті позасудових, досудових, судових процесів, рішень, що прямо чи опосередковано стосуються SSL Сертифікату.

11. Строк

11.1. Якщо інше не передбачене цим Договором або законодавством, даний Договір щодо окремого Замовлення вступає в силу з моменту направлення Виконавцем Підтвердження на Скриньку та діє до завершення SSL Сертифікату, але не менше як до повного виконання зобов’язань за даним Договором.

12.Розірвання

12.1. У разі порушення Замовником прийнятого на себе зобов'язання щодо оплати коштів Ціни, даний Договір є розірваним наступного дня за днем спливу строку порушеного Замовником прийнятого на себе відповідного зобов’язання. У разі наявності у Виконавця підстав для відмови у подальшому наданні SSL Сертифікату, даний Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця і є розірваним наступного дня за днем направлення Виконавцем електронного повідомлення на Скриньку про розірвання цього Договору. У разі наявності у Замовника підстав для відмови від подальшого отримання SSL Сертифікату, даний Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника і є розірваним наступного дня за днем отримання Виконавцем письмового повідомлення Замовника про розірвання цього Договору.

12.2. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Замовника протягом 30-ти днів з дати укладення цього Договору, Виконавець у 30-ти денний строк з дати розірвання цього Договору повертає/сплачує Замовнику у грошовій одиниці України або іншій валюті з дотриманням законодавства України отримані від Замовника кошти Ціни (за умови наявності такої можливості у Постачальника), шляхом перерахування відповідних коштів на вказаний Замовником поточний рахунок Замовника. Проценти у зв'язку з відстрочкою платежу не нараховуються та не сплачуються.

12.3. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Замовника після спливу 30-ти днів з дати укладення цього Договору, Виконавець не сплачує Замовнику жодних платежів, в тому числі не повертає коштів Ціни, якщо інше не передбачене цим Договором або законодавством.

13.Законодавство

13.1. До даного Договору застосовується законодавство та право України.

13.2. З моменту укладення цього Договору обговорення, домовленості, угоди між Замовником та Виконавцем, які могли мати місце до укладення цього Договору і які стосуються предмету цього Договору втрачають силу.

Кошик