ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг реєстрації доменного імені

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності (далі іменованого “Виконавець”) і містить всі істотні умови надання послуг (ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.

Терміни та визначення, що використовуються в Договорі

Доменне ім’я (домен)– частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену.

Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена, Реєстраторів, Реєстрантів та іншу інформацію.

Реєстрація домену – це занесення інформації про домен в центральну базу даних доменних імен.

Реєстратор – юридична або фізична особа, яка виконує перевірку доменних імен та даних, запропонованих для внесення до Реєстру Виконавцем на відповідність правилам та умовам Реєстру.

Реєстрант домену – юридична або фізична особа, для якої реєструється домен. Реєстрант домену визначає:

– порядок використання домену;

– організацію, яка здійснює технічний супровід домену.

Термін реєстрації – час, протягом якого забезпечується зберігання інформації про домен в Реєстрі доменних імен. Мінімальний термін реєстрації домену складає 1 (один) рік.

Логін – унікальний для веб-сервера Виконавця набір літер та цифр, які в поєднанні з паролем слугують ідентифікатором Замовника.

Пароль – набір літер та цифр, які в поєднанні з Логіном слугують ідентифікатором Замовника.

Замовлення – електронне повідомлення, відправлене Замовником з сайту Виконавця (http://hostpro.ua), яке включає номер замовлення, необхідні дані Замовника, а також перелік послуг Виконавця, які Замовник воліє отримати. Для формування замовлення Замовник заповнює форму на сайті Виконавця. Прийняте до виконання замовлення є невід’ємною частиною даного Договору.

Система керування замовленнями – розділ сайту Виконавця, логін та пароль до якого надається Замовнику після формування замовлення за посиланням http://billing.hostpro.ua. У системі керування замовленнями зберігаються дані Замовника, перелік, дата та зміст надісланих Замовнику Виконавцем електронних повідомленнь, перелік сплачених Замовником рахунків, активних Послуг. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження логіну та паролю до системи керування замовленнями.

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послугу реєстрації доменного імені _______ на термін ___ місяців.

1.2. Замовник зобов’язується оплатити реєстрацію доменного імені у відповідності до тарифів, вказаних на веб-сайті Виконавця.

1.3. Замовнику надається: реєстрація вказаного в замовленні доменного імені на термін, визначений у п.1.1, можливість керування налаштуваннями зареєстрованого доменного імені через систему керування замовленнями http://billing.hostpro.ua

2. Вартість Послуг та порядок розрахунків

2.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за даним Договором, вказується на офіційному веб-сайті Виконавця (http://hostpro.ua).

2.2. Після формування замовлення Виконавець надсилає Замовнику рахунок на контактну електронну адресу для передплати Послуг. Замовник оплачує отриманий рахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Для продовження терміну реєстрації доменного імені Виконавець надсилає рахунок на контактну електронну адресу не менше як за 5 календарних днів до моменту закінчення терміну реєстрації доменного імені.

2.3. Контактною електронною адресою (e-mail) є електронна адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення на веб-сайті Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання email-адреси та її працездатність.

2.4. Передплата послуг здійснюється у національній валюті України згідно п.2.2.

2.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність та своєчасність здійснюваних ним платежів за послуги, які надає Виконавець за даним Договором.

2.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.

2.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та публікації на веб-сайті Виконавця (http://hostpro.ua), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

2.8. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку у платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми як оплату виконаних Послуг.

2.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця (hostpro.ua) та відправленням на контактну електронну адресу Замовника відповідного повідомлення. Замовник може не погодитись з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про підвищення тарифів означає, що він погоджується з новими тарифами та всіма зобов’язаннями по сплаті. Зниження тарифів на Послуги проводиться Виконавцем без попереднього повідомлення.

2.10. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі Послуг (виконаних робіт), який Замовник зобов’язується підписати протягом 10 календарних днів з моменту отримання платіжних документів від Виконавця.

2.11. Сторони домовились, що по причині специфічності Послуг, які надаються Замовнику, Послуги та виконані роботи вважаються наданими та виконаними належним чином з моменту здійснення реєстрації доменного імені. В разі внесення Замовником оплати на наступний період, послуги вважаються наданими з моменту зміни періоду активності послуги в системі замовлень.

2.12. Сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають, якщо домен був зареєстрований згідно даного Договору.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Провести реєстрацію вільного доменного імені, вказаного Замовником, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання оплати за Послуги, за умови надання необхідних документів та даних Замовником.

3.1.2. Надавати Послуги на підставі Договорів, підписаних з адміністраторами доменних зон та іншими реєстраторами або реєструючими організаціями.

3.1.3. Надавати Замовнику консультації щодо умов та правил реєстрації доменного імені.

3.1.4. У разі неможливості виконати реєстрацію домену повідомити про це Замовника листом на електронну адресу, вказану в замовленні.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надати повну та достовірну інформацію. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, або у відповідності з вимогами адміністрації доменної зони, надати усі дані або документи, необхідні Виконавцю.

3.2.2. Всі прохання щодо необхідних дій з доменним іменем надсилати Виконавцю з контактної e-mail адреси.

3.2.3. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.

3.2.4. Своєчасно передплачувати Послуги.

3.2.5. Підписувати Акти прийому-передачі Послуг (виконаних робіт) та направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У випадку неотримання Виконавцем підписаного Акту виконаних робіт або мотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному об’ємі, що підтверджується Актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем.

3.2.6. Не порушувати загальноприйнятих морально-етичних норм.

3.2.7. Дотримуватись вимог діючого законодавства України та міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на доменному імені протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб.

3.2.8. Зберігати параметри доступу до системи керування доменом.

3.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються послуг реєстрації доменного імені.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Призупинити надання Послуг у наступних випадках без попереднього додаткового попередження:

  • у разі недотримання Замовником умов даного Договору;
  • якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі;
  • у випадку, якщо надання Послуги Замовнику зашкоджує діловій репутації Виконавця;
  • при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України у випадку;
  • виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

3.3.2. Виконавець не несе відповідальність за строки і можливі затримки, пов’язані із самою реєстрацією, організаційними та/або технологічними особливостями Реєстратора (включаючи, але не обмежуючи, відмову Реєстратора від реєстрації заявленого Замовником домену), а також за обставин надання Замовником неповних (неточних) даних для здійснення реєстрації домену.

3.3.3. Виконавець не несе відповідальність за можливість зайняття домену сторонньою особою в період між зробленим Замовником замовлення і фактичною обробкою замовлення співробітниками Виконавця.

3.3.4. Незалежно від того, в якій доменній зоні зареєстровано доменне ім’я, після закінчення терміну реєстрації Виконавець має право видалити домен з реєстру, з подальшою можливістю його реєстрації новим реєстрантом.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Замовник, акцептуючи Договір шляхом оплати замовленої послуги, тим самим висловлює свою згоду з вимогами Правил відповідної доменної зони, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент надання послуги реєстрації доменного імені.

4.2. Відповідальність Виконавця по кожному конкретному доменному імені припиняється в момент закінчення терміну реєстрації домену, однак в деяких зонах за Замовником залишається пріоритетне право продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації протягом певного часу (в залежності від доменної зони цей термін може відрізнятися). Виконавець не може гарантувати таке продовження, але робить все можливе, щоб його забезпечити. Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості подовження доменного імені.

4.3. Виконавець не несе відповідальності:

4.3.1. Виконавець не несе і ні при яких обставинах не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі суми, отриманої від клієнта, як оплата за послуги.

4.3.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

5. Термін дії та умови розірвання Договору

5.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє протягом терміну, на який Замовником здійснена передплата Послуг.

5.2. У випадку здійснення Замовником, до закінчення терміну дії Договору, передплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які зазначені у даному Договорі.

5.3. Даний Договір може бути розірваний:

5.3.1. На підставі пунктів 2.5, 2.10, 3.2.3, 3.3.1.

5.3.2. За бажанням однієї зі Сторін, про що має бути повідомлено іншу Сторону не менше як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

5.3.3. За взаємною згодою Сторін.

5.4. Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

5.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов’язку сплатити Виконавцю заборгованість за надані Послуги.

6. Передача прав на доменне ім`я

6.1. Передача прав на доменне ім’я іншій юридичній, фізичній або фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на сайті: http://hostpro.ua в розділі “Документи”.

6.2. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору (трансфер доменного імені) здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на сайті http://hostpro.ua в розділі “Документи”, а також в порядку і на умовах визначених у Правилах відповідної доменної зони. Трансфер доменного імені здійснюється лише в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

7. Інформація

7.1. Виконавець може в будь-який момент, без отримання окремого погодження Замовника, включати отримані від Замовника персональні дані до відповідної бази персональних даних Виконавця, публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов даної Оферти та здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем та законодавством України мети і з дотриманням законодавства України.